Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

1. Definities
2. Algemeen
3. De opdracht
4. Verplichtingen van de interieuradviseur
5. Verplichtingen van de opdrachtgever
6. Aansprakelijkheid
7. Opzegging van de opdracht en de gevolgen
8. Eigendoms- en auteursrecht van de interieuradviseur
9. Financiële bepalingen
10. Toepasselijk recht en geschillen

1. Definities

Verstaan wordt onder:

 • Advies: het resultaat van de werkzaamheden van de interieuradviseur.
 • Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel de interieuradviseur.
 • Interieuradviseur: de (rechts)persoon die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp en interieuradvies.
 • Object: het in het kader van het project uit te voeren product van stoffelijke aard.
 • Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en interieuradviseur tot stand is gekomen.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan de interieuradviseur heeft verleend.
 • Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.
 • Werk: ontwerpen, schetsen, tekeningen, plastische werken en dergelijke in de zin van de Auteurswet.

2. Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, onderhandeling over een opdracht en opdracht tussen opdrachtgever en interieuradviseur.
 • Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als dat schriftelijk tussen opdrachtgever en interieuradviseur is overeengekomen.

3. De opdracht

 • De opdracht omvat datgene wat opdrachtgever en interieuradviseur zijn overeengekomen. Voordat de opdracht tot stand komt, overleggen opdrachtgever en interieuradviseur voor zover mogelijk en relevant over:
  • de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden;
  • het tijdschema waarbinnen de interieuradviseur de werkzaamheden uitvoert;
  • een betalingsschema (een raming van het honorarium en de bijkomende kosten)
 • De interieuradviseur begint pas met de een opdracht als u de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. U gaat dan ook akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Afwijkende afspraken gelden pas wanneer deze schriftelijk door de interieuradviseur is bevestigd.
 • De interieuradviseur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit de opdracht (‘advies of ontwerp’) wordt uitgevoerd. In dat geval dient de overeengekomen vergoeding te worden betaald. Wanneer u besluit het advies of ontwerp, om welke reden dan ook, niet uit te voeren, dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.

4. Verplichtingen van de interieuradviseur

 • De interieuradviseur neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. De interieuradviseur zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de opdrachtgever onafhankelijk ter zijde staan en haar diensten naar beste kunnen en weten uitvoeren.
 • De interieuradviseur is verplicht om alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover de interieuradviseur weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
 • De interieuradviseur houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.
 • De interieuradviseur houdt bij het uitvoeren van de opdracht rekening met relevante en wettelijke regelingen, alsmede beroeps- en gedragsregels.
 • De opdracht wordt uitgevoerd volgens het overeengekomen tijdschema. Deze termijn of termijnen zijn echter geen fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen.

5. Verplichtingen van de opdrachtgever

 • De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van de interieuradviseur vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
 • De opdrachtgever is verplicht alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en informatie tijdig aan de interieuradviseur ter beschikking te stellen. Hij draagt zorg voor de juistheid van de verstrekte informatie. Wordt hieraan niet of niet tijdig voldaan, dan is de interieuradviseur gerechtigd de opdracht op te schorten en/of alle uit de vertraging voortvloeiende kosten in rekening te brengen.
 • De opdrachtgever zal alle documenten die de interieuradviseur produceert tijdig beoordelen en controleren op juistheid.
 • De opdrachtgever verricht de aan de interieuradviseur verschuldigde betalingen uiterlijk op de overeengekomen dan wel aangegeven tijdstippen.
 • De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door de interieuradviseur gegeven advies.

6.      Aansprakelijkheid

 • De interieuradviseur is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever direct lijdt als:

a) er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en

b) de opdrachtgever de interieuradviseur schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld en

c) de interieuradviseur de gevolgen van de tekortkoming niet of niet tijdig heeft hersteld.

 • Indien de opdrachtgever van mening is dat de interieuradviseur tekort is geschoten in de nakoming van zijn/haar verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.
 • Is de interieuradviseur aansprakelijk, dan dient de directe schade die de opdrachtgever heeft geleden te worden vergoed.
 • De door de interieuradviseur te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot de hoogte van het afgesproken honorarium, exclusief btw. Heeft de interieuradviseur een aansprakelijkheidsverzekering waar de schade onder valt, dan is de te vergoeden schade beperkt tot het bedrag van de uitkering van deze verzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
 • De interieuradviseur kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van het advies of ontwerp. De rol van de interieuradviseur zal nooit verder gaan dan het in contact brengen van opdrachtgever met een derde partij. De interieuradviseur sluit geen overeenkomsten namens de opdrachtgever met de derde partij, noch zal zij fungeren als bemiddelaar of agent. De interieuradviseur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze derde partijen/gebreken in de producten die ter beschikking zijn gesteld door deze derde partijen.

7.      Opzegging van de opdracht en de gevolgen

 • Opdrachtgever en interieuradviseur hebben te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen op grond van:
  • vertraging of onderbreking van de opdracht; als deze zodanig van aard is dat het onredelijk is nakoming van de opdracht te vragen.
  • toerekenbare tekortkomingen van opdrachtgever of interieuradviseur
  • overmacht; is sprake als door feiten of omstandigheden, die niet aan een partij zijn te wijten, nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Hieronder wordt in elk geval verstaan: ziekte(s), werkstakingen, verkeersstoornissen, brand, noodweer.
  • financieel onvermogen; indien de opdrachtgever of interieuradviseur surseance van betaling of schuldsanering heeft aangevraagd of in staat van faillissement is gesteld.
  • overlijden; door het overlijden van een van de partijen eindigt de opdracht niet. Wel geeft het de wederpartij en de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene het recht de opdracht op te zeggen.
 • De partij aan wiens kant de bovengenoemde grond(en) zich voor doet, is bevoegd de opdracht schriftelijk op te zeggen. onder vermelding van de grond(en) van opzegging en de datum waarop de opzegging ingaat.
 • Wordt de opdracht opgezegd, dan dient de opdrachtgever de advsieur te betalen.
 • Wordt de opdracht opgezegd door de opdrachtgever op een grond die bij de opdrachtgever ligt of zonder grond, dan is de opdrachtgever verplicht een vergoeding te betalen van 50% van het (resterende) deel van de kosten die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht. Deze vergoeding is niet verschuldigd als wordt opgezegd op grond van overlijden of overmacht.

8.     Eigendoms- en auteursrecht van de interieuradviseur

 • De interieuradviseur heeft de vrijheid om het Advies of Ontwerp te gebruiken voor publiciteit, promotie en acquisitie, waaronder onder meer ook begrepen wedstrijden en tentoonstellingen. De interieuradviseur heeft te allen tijde het recht om op, of bij publiciteit van het advies of ontwerp haar naam te vermelden.

9.      Financiële bepalingen

 •  Onder bijkomende kosten vallen onder andere onvoorziene kosten, decoratiematerialen en overige artikelen die nodig zijn om de opdracht uit te voeren.
 • Partijen leggen in de overeenkomst vast op welke wijze het honorarium van de interieuradviseur en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld.
 • Als de interieuradviseur met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is de interieuradviseur te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, als die verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 • De interieuradviseur heeft het recht een eindfactuur in te dienen zodra de werkzaamheden zijn voltooid of de overeenkomst is opgezegd.
 • Betalingstermijn van de factuur bedraagt 14 dagen na verzending, tenzij anders is overeengekomen.

10.   Toepasselijk recht en geschillen

 • Verschil van mening tussen opdrachtgever en interieuradviseur wordt zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Leidt dit niet tot een oplossing, dan worden geschillen beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.
 • Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en interieuradviseur is Nederlands recht van toepassing